OTHERS – DLS 2016 & FTS

12

OTHERS – DLS 2016 & FTSFAPTV KIT

LOGO
link: http://i.imgur.com/8ufoDdn.png


KIT 1
link: http://i.imgur.com/k829JIS.png

KIT 2
link: http://i.imgur.com/DMyiZHM.png

ONE PIECE LUFFY

LOGO
link: http://i.imgur.com/voJKwd0.png

 (Xăm)

link: http://i.imgur.com/sGFlE7e.png


ONE PIECE LUFFY

KIT WATER

link: http://i.imgur.com/i01cdMU.png

BARCA HỌA TIẾT
link: http://i.imgur.com/YIN1Qio.png

AIR BLADE
link: http://i.imgur.com/8LuSgji.png

TRỌNG TÀI NHA
link: http://i.imgur.com/G6lOeVW.png

DONAL TRUMP

TRUNG THU V.1 2016 – DLS 2016 & FTS
link: http://i.imgur.com/zm9thOe.png

TRUNG THU V.2 2016 – DLS 2016 & FTS

link: http://i.imgur.com/rYaG11M.png

NOBITA 1 – DLS 2016 & FTS
link: http://i.imgur.com/hiBENjR.png

NOBITA 2 – DLS 2016 & FTS
link: http://i.imgur.com/AIiqDQM.png

XE6KO – DLS 2016 & FTS
link: http://i.imgur.com/hKPuD27.png

TRỌNG TÀI FIFA – DLS 2016 & FTS
link: http://i.imgur.com/n5lCU3T.png

HỌC SINH – DLS 2016 & FTS
link: http://i.imgur.com/TEDU8O2.png

PES 2017 – DLS 2016 & FTS
link: http://i.imgur.com/bfMUBIE.png

LEE SIN LÝ TIỂU LONG

MONSTER 1
MONSTER 2
MONSTER 3
MONSTER 4

TITAN
link: http://i.imgur.com/QcDrHy9.png

BODY TATTOO
OFFWHITE
MINION
OLD ARMOR
THE MUMMY

Thông tin về game chuẩn xác nhất